Szacunek dla wszechwiedzy Buddy Siakjamuniego
Budda przebudził się ze snu niewiedzy i zobaczył, jakimi rzeczy naprawdę są
Jest szczęśliwym posiadaczem niezrównanych właściwości
Zrozumiał naturę rzeczy
Jest pogromcę wroga
Jest doskonałym i kompletnym Buddą
Widzi naturę umysłu
Działa tylko pozytywnie i inspirująco
Osiągnął niezniszczalną radość
Zna umysły wszystkich istot jest przewodnikiem
Jest niedościgniony
Jest mistrzem bogów i ludzi
Pojawia się z wewnętrznego bogactwa
Posiada niewyczerpane wewnętrzne bogactwo
Odróżnia się niespotykaną cierpliwością
Jest skarbnicą pozytywnych działań
Ma przyjemną i silną budowę ciała
Posiada specjalne cechy
Działa zawsze we właściwym czasie i skutecznie
Sam jego widok przynosi spokój umysłu
Prawdziwie uszczęśliwia otwartych i pełnych zaufania
Jego inteligencja jest wyjątkowa a jego moce są niezrównane
Jest nauczycielem wszystkich istot
Jest ojcem wszystkich bodhisatwów
Jest królem szlachetnych z małej drogi
Jest przewodnikiem dla tych, którzy podróżują do miasta nirwany
Jest nieograniczoną mądrością
Posiada niewyobrażalną pewność
Jego słowa są nieskażone
Ma bardzo sympatyczny głos
Nie można oderwać od niego wzroku
Jego ciało jest niedoścignione
Świat przywiązania nie ma jakiegokolwiek wpływu na niego
Nawet największa pomyślność nie wpłynie na niego
Nie ma nic wspólnego z medytacyjną ekstremalnością
Nie ma rąk związanych cierpieniem
Jest całkowicie i ostatecznie wyzwolony od pięciu nagromadzeń
Jest wolny od osiemnastu elementów
Ma pełną kontrolę nad dwunastoma bramami
Rozwiązał supły samsary
Jest wolny od dolegliwości
Wybrał wolność
Przekroczył wartką rzekę samsary
Jego umysł jest totalnością
Jego umysł zawiera oświecenie wszystkich buddów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Nie przebywa w niedoskonałej nirwanie
Doskonale rozumie każdą rzecz
Pojmuje wszystkie istoty
Tak ekscytujące są właściwości fenomenalnego Buddy

Darma jest użyteczna na początku, po drodze i na końcu
Jej przewodnia myśl jest wprost genialna
Jej słowa są czytelne
Jest nieskorumpowana
Jest absolutnie doskonała
Jest prawdziwa
Oczyszcza
Budda przedstawia ją bezbłędnie
Przynosi wgląd w naturę umysłu
Nie jest chora
Jest ponadczasowa
Ukierunkowuje nas dalej
Spotkanie z nią nadaje życiu sens
Ci, którzy ją znają, doświadczają prawdziwej natury umysłu
Jest nauką Buddy Siakjamuniego, która w doskonały sposób służy różnego rodzaju istotom
Wyprowadza nas z samsary
Prowadzi do pełnego oświecenia
Nie zawiera sprzeczności
Jej cel jest jasny
Można jej ufać
Kładzie kres karmie, problematycznym emocjom i niezrozumieniu rzeczywistości

Sanga to bodisatwowie Wielkiej Drogi
Ich sposób bycia jest zachwycający
Robią wszystko z pełną świadomością
Są prostolinijni
Mają ten sam cel
Są warci szacunku i uwagi
Dają nam szerokie pole do popisu
Są idealnym obiektem szczodrości
Stwarzają szerokie pole do rozwijania dającej postawy


Oryginalny tytuł sutry brzmi: Sutra, która przypomni na o trzech szlachetnych klejnotach. Każde z tych słów zawiera głębokie znaczenie i dlatego postaramy się je po kolei omówić.

Sutra jest sanskryckim określeniem takiego rodzaju tekstu, który w krótkiej formie wyjaśnia jakieś zagadnienie. W naszym przypadku jest to omówienie właściwości trzech klejnotów: Buddy, Dharmy i Sanghi. Taka streszczona forma przedstawiania jakiegoś tematu jest czymś bardzo specjalnym i charaktery stycznym dla Buddy Siakjamuniego.

Która przypomina – słowa te oznaczają, że powraca my do czegoś i że rozmyślamy nad tym. Przypomina my sobie o właściwościach Buddy, Dharmy i Sanghi, żeby rozwinąć chęć osiągnięcia oświeconego stanu umysłu. Ta aspiracja i inspiracja bowiem staną się niezachwianą podstawą do osiągnięcia tego stanu.

Jednocześnie jednak słowa te nie oznaczają fantazjowania, czy też wiary w Buddę, Dharmę i rangę. Przypominanie odnosi się do prawidłowego zrozumienia tego, co oni sobą reprezentują.

I tak przypominanie sobie o trzech klejnotach rozpoczynamy od zaznajomienia się z właściwościami Buddy. Kiedy już uświadomimy sobie ich istnienie i zaczniemy się nimi fascynować, to pojawi się w nas zainteresowanie, żeby samemu osiągnąć stan buddy. Zaczniemy wówczas szukać tego, co powoduje zdobycie tych wszystkich niezwykłych właściwości. Tutaj odkryjemy metody historycznego Buddy Siakjamuniego. Tak więc w następnej kolejności rozpamiętuje my właściwości Dharmy. Potem dojdziemy do etapu, na którym zobaczymy że jest nam potrzebna pomoc kogoś, kto mógłby nas poinstruować. Kogoś, kto mógłby nas poprowadzić, tak abyśmy mogli praktykować w nieomylny i skuteczny sposób. Takiego przewodni ka znajdziemy w szlachetnej randze. Sangha składa się bowiem z osób, które są w stanie poprowadzić nas na drodze do oświecenia. Tak więc na trzecim etapie przechodzimy do rozpamiętywania właściwości tych, którzy przynależą do szlachetnej rangi.

Trzech oznacza oczywiście 'Buddę, Dharmę i Sanghę’, albo innymi słowy 'nauczyciela, jego nauki i studentów’.

Szlachetnych podkreśla, że sutra przedstawia właściwości tylko najwyższych i najszlachetniejszych stanów umysłu oraz jednostek, które osiągnęły te pozio my.

Klejnotów – słowo to symbolicznie odnosi się do Buddy, dharmy i rangi. Jest wiele przyczyn, dla których te trzy zostały porównane do klejnotów. Między innymi:

  • ponieważ są wartościowe – to znaczy przez swoją szlachetność odróżniają się od zwyczajności i pomie szania tego świata. Są również cenne, ponieważ jest bardzo trudno spotkać je w życiu. To, że tak rzadko się pojawiają, jest spowodowane faktem, że niewiele osób decyduje się na włożenie wysiłku i trudu w pracę nad własnym umysłem.
  • ponieważ są nieskazitelne – podobnie jak drogo cenny klejnot jest bez skazy. I tak Budda jest całkowicie pozbawiony ogłupiających i emocjonal nych stanów umysłu, które wytwarzają cierpie nie. Metody dharmy są z pewnością skuteczne na tego rodzaju stany umysłu. Szlachetna Sanghha natomiast składa się z osób, które do takiego stop nia zintegrowały Dharmę, że służy im ona jako na tychmiastowy i efektywny środek na problema tyczne emocje i głupotę, czyli zawsze błędne in terpretowanie rzeczywistości.
  • ponieważ są silnie działające i skuteczne – odnosi się to do faktu, że Budda, Dharma i Sangha mają moc ochraniania istot przed cierpieniem. Jeśli więc identyfikujemy się z Buddą, używamy jego metod i zaufamy sandze, to będziemy ochrania ni przed różnego rodzaju chorobami, cierpienia mi, paranojami i troskami. Tutaj znowu nasuwa się porównanie do prawdziwie szlachetnych ka mieni, które mają wiele magicznych i cudownych właściwości, takich jak leczenie chorób, ochranianie, uspokajanie i inspirowanie. Potrafią działać na nas i wpłynąć na naszą mentalność. Podobnie trzy szlachetne klejnoty działają silnie i efektywnie.
  • ponieważ są ozdobami – a to z powodu swoich niezwykłych właściwości. Ktoś, kto posiada te właściwości, staje się piękny w oczach innych. Podobnie jak klejnoty, które upiększają i uszlachetniają każdego, kto je nosi.
  • ponieważ są najdoskonalsze – kiedy się je porównuje do jakichkolwiek światowych rzeczy i zjawisk, czy też do jakichkolwiek czujących istot i ich cech charakterów, to nie mają sobie równych. Przewyższają wszystko. Podobnie jak klej noty emanują doskonałością.
  • ponieważ są niezmienne – tak jak klejnoty, których wartość, trwałość i piękno pozostają zawsze takie same, również właściwości Buddy, Dharmy i Sanghi nigdy się nie zmieniają. Pozostają zawsze takie same niezależnie od sytuacji praktykującego, niezależnie od poziomu, na którym się jest, niezależnie od tego, czy to jest początek praktyki, czy też jest się bardziej zaawansowanym.

Kenpo Cziedrak Tenpel

Share Button